Назад

За фондацията

Дейност
Фондация „Аматерас“ е неправителствена организация, извършваща нестопанска дейност, учредена според българския „Закон за юридическите лица с нестопанска цел“ и осъществяваща дейността си в съответствие с българското и международното законодателство в сътрудничество с български и чуждестранни, държавни и частни организации. Дейността на Фондацията е в частна полза, но всички проекти са за обществото и създаването на качествен културен продукт.
1. Представя българско съвременно изкуство и иновации в България и зад граница
2. Представя чуждестранно съвременно изкуство в България
3. Организира културни и арт събития за професионална и широка публика
4. Изгражда междукултурен обмен
5. Извършва дейности със социален принос
6. Развива образователна и изследователска дейност в сферата на съвременното изкуство
7. Ежегодно предоставя на обществото мултидисциплинарно събитие в голям обществен мащаб – фестивал за съвременно изкуство

Визия
Развитие на иновативни и ретроспективни проекти за съвременно българско изкуство. Поставяне на България на видимо място на световната културна карта с нейните достижения, културно наследство и съвременно изкуство.

Мисия
Представяне на България на световни форуми чрез съвременно изкуство. Създаване на дълготрайни партньорства и мрежа от организации и артисти в страната и зад граница с музеи, галерии, университети и неправителствени организации в сферата на визуалните изкуства. Изграждане на обменни дългосрочни проекти с партниращи организации. Осъществяване на връзка с българската диаспора в различни отдалечени страни за възстановяване на българския дух и идентичност чрез култура и изкуство.

Цели
1. Стимулиране на творческата активност, подпомагане на творческите заложби и алтернативната личностна реализация на хора от различни професии, възрасти и социални кръгове.
2. Развитие на творческия потенциал и професионално развитие в различни иновативни и непопулярни сфери на изкуството.
3. Съдействие на творци за популяризиране на изкуството им във всичките му форми.
4. Духовно развитие на деца и младежи чрез провокиране на творческото им мислене и откриване на различен поглед върху съвременните ценности.
5. Публично представяне на произведения на изкуството с цел докосване на аудиторията до красотата и духовната енергия и създаване на възможности за творчески занимания.

За постигане на изброените цели фондацията:
1. организира, финансира и участва в национални и международни проекти и събития;
2. организира, финансира и провежда творчески конкурси, обучителни програми, семинари, творчески студия за свободна дейност и развитие на потенциал;
3. провежда семинари, конгреси, конференции, дискусии, пленери, работилници и курсове;
4. събира и предоставя информация за проекти в областта на изкуството;
5. създава мрежа от контакти със сродни български, чуждестранни и международни организации;
6. привлича изявени художници, артисти и специалисти за подпомагане на дейността на фондацията и осигурява обмяна на артисти на резидентен принцип.

нашият екип